Rodzaje zezwoleń na obrót – produkty podwójnego zastosowania

W przypadku ustalenia m.in. w oparciu o analizę tzw. listy kontrolnej, że dany towar, który np. chcemy wyeksportować podlega regulacjom w zakresie kontroli obrotu, będziemy zobowiązani wystąpić do właściwych organów państwowych o uzyskanie zezwolenia na wywóz.

W Polsce organem właściwym do wydawania zezwoleń jest Ministerstwo Gospodarki, a konkretnie Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego.  W procesie wydawania zezwoleń MG współpracuje również z innymi organami m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwem Finansów itd.

W stosunku do towarów podwójnego zastosowania przedsiębiorcy mają możliwość wnioskowania o nastepujące typy zezwoleń:

Zezwolenia indywidualne

Udzielane jest dla konkretnego podmiotu w odniesieniu do jednego użytkownika lub odbiorcy. Zezwolenia te obejmują jeden lub więcej produktów.

Zezwolenia globalne

Udzielane jest dla konkretnego podmiotu w odniesieniu do jednego lub więcej użytkowników lub odbiorców. Zezwolenia te obejmują typ lub kategorię produktów.

Unijne zezwolenia generalne

Określone są w zał. IIa Rozporządzenia 428/2009 oraz w zał. IIb – IIg Rozporządzenia 1232/2011. Są one dostępne dla wszystkich podmiotów spełniających określone warunki ich stosowania.

Najwygodniejsze z punktu widzenia eksportera są Unijne zezwolenia generalne. Nie trzeba bowiem występować z wnioskiem o udzielenie tego zezwolenia, a jedynie należy poinformować Ministerstwo Gospodarki o pierwszym przypadku korzystania z niego. Dodatkowo, należy zgłaszać, że wywóz jest dokonywany na podstawie zezwolenia w polu 44 SAD.

Unijne zezwolenia generalne mogą być jednak stosowane tylko w niektórych przypadkach wywozu określonych produktów podwójnego zastosowania do określonych krajów przeznaczenia. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie Zezwolenia Indywidualne lub globalne, o których otrzymanie należy występować ze stosownym wnioskiem. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Przedsiębiorcy dokonujący obrotu produktami podwójnego zastosowania powinni dokonywać analizy rodzajów zezwoleń i warunków ich stosowania, w celu ustalenia jaki rodzaj zezwolenia będzie właściwy w odniesieniu do konkretnej transakcji obrotu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *